Cele i zadania statutowe

aims

 

 

Cele i zadania statutowe

  • Propagowanie problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku środowiska osób zdrowych do tych spraw.
  • Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym  i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych.
  • Wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze integracyjnym.
  • Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom    w ramach integracji.
  • Tworzenie warunków do korzystania z opieki psychologicznej, logopedycznej, oligofrenopedagogicznej i specjalnych form dydaktyczno – terapeutycznej.
  • Ochrona praw i interesów dzieci i młodzieży.
  • Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób pracujących z nimi.

 

STATUT Stowarzyszenia - kliknij TUTAJ!