Integracja społeczna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej

Projekt realizowany we współpracy z MCPR od 01.07.2010 r. do 30.11.2010 r., dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projektem objęto młodzież niepełnosprawną intelektualnie - 15 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu z terenu miasta Zamościa w wieku od 15 do 20 lat.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach, które przygotowywały do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym w środowisku lokalnym. Zajęcia odbywały się w formie teoretycznej i praktycznej (warsztaty, zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe, wycieczki, festyn).
 
W ramach projektu zrealizowano 6 zadań, które obejmowały:
  • Doradztwo zawodowe i zajęcia psychologiczno – pedagogiczne o charakterze terapeutycznym.
  • Usługi wspierające aktywizację zawodową.
  • Wycieczkę krajoznawczo-turystyczną Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków.
  • Trening kompetencji życiowych w Krasnobrodzie.
  • Zajęcia sportowe.
  • Festyn integracyjny „Razem”.

Doradztwo zawodowe i zajęcia psychologiczno – pedagogiczne o charakterze terapeutycznym.
Przeprowadzono 20 godzin zajęć warsztatowych w zakresie doradztwa zawodowego. Uczestnicy określali swoje możliwości i cele życiowe. Rozwijali umiejętność autoprezentacji i sprawnego komunikowania się. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w piekarni oraz w warsztacie garncarza. Bezpośrednio poznali warunki pracy w odwiedzanych zakładach oraz zadania związane z uprawianiem poznanych zawodów. Obserwowali proces wypieku pieczywa, poznali linię produkcyjną oraz stanowiska pracy w piekarni. Samodzielnie przygotowywali i wypiekali wyroby piekarnicze.
W zakładzie garncarza poznali proces wydobycia i przygotowania gliny do wyrobu naczyń. Obserwowali produkcję wyrobów z gliny. Samodzielnie pracowali na kole garncarskim – tworząc misy, dzbanki i talerze według własnych pomysłów i możliwości.
Przeprowadzono 20 godzin zajęć psychologiczno – pedagogicznych o charakterze terapeutycznym w formie warsztatów dla uczestników projektu, warsztatów dla rodziców uczestników i konsultacji indywidualnych. Zajęcia miały charakter integracyjno – doradczy.

Galeria zdjęć - TUTAJ!

Usługi wspierające aktywizację zawodową.
Młodzież uczestniczyła w 84 godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu ogrodnictwa. Zajęcia miały na celu aktywizację osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (uczestników projektu) w zakresie podejmowania prac ogrodniczych, ułatwienie uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia. Ważnym elementem projektu było stworzenie warunków pracy, podczas których 15 uczestników zdobywało kompetencje zawodowe, potrzebne do wykonywania prostych prac ogrodniczych. Do tego celu wykorzystano tereny zielone oraz ogród przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu.
W czasie zajęć uczestnicy wykonywali prace przygotowawcze do postawienia szklarni, między innymi przygotowanie podłoża pod wysiew nasion warzyw i kwiatów. Wykonywali prace w ogrodzie warzywnym. Porządkowali tereny zielone (plewienie grządek, przycinanie żywopłotu, koszenie trawników itp.). Wykonywali prace związane z nasadzeniami i pielęgnowaniem krzewów i bylin, spulchnianiem i ściółkowaniem gleby. Zaprojektowali aranżację trawnika przy wejściu do Ośrodka i zrealizowali ją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych przy projektach ogrodów.

Wycieczkę krajoznawczo-turystyczną Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków.
Wycieczka odbyła się w dniach 17 – 18 sierpnia 2010 r. dla 15 uczestników projektu i członków ich rodzin (łącznie 31 osób i 4 opiekunów). W trakcie wycieczki uczestnicy mięli okazję dowzajemnego lepszego poznania się i poprawne funkcjonowanie w grupie. Zwiedzili ciekawe miejsca związane z wybitnymi, zasłużonymi Polakami – Wadowice – miejsce urodzenia Papieża Jana Pawła II, wejście do grobów na Wawelu – miejsce pochówku zasłużonych dla Polski. Zwiedzili Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej, poznali zabytki i architekturę Krakowa.
Rozwijali kompetencje społeczne w zakresie praktycznych umiejętności poruszania się w nieznanym środowisku, kontaktu z nieznanymi osobami, obsługi w hotelu, restauracji, muzeum, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nowych. Zaplanowali czas wolny – swobodne poruszanie się po Rynku w Krakowie, wyjście do kawiarni, zakup pamiątek, spacer.

Galeria zdjęć - TUTAJ!

Trening kompetencji życiowych w Krasnobrodzie.
Trening odbył się w dniach 23 – 27 sierpnia 2010 r. W trakcie pięciodniowego wyjazdu młodzież zdobywała umiejętności związane z samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniem, w tym min.: posługiwaniem się pieniędzmi, samoobsługą, przygotowywaniem prostych posiłków, dbaniem o swoje zdrowie i higienę osobistą, orientację w terenie, poruszaniem się po drogach pieszo i na rowerach, kulturalnym zachowywaniem w miejscach publicznych. Uczestnicy nabywali kompetencje społeczne związane ze współżyciem w grupie, planowaniem aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej. Przestrzegali zasad bezpieczeństwa podczas pobytu.
Nauka w bezpośrednim kontakcie z otaczającą rzeczywistością, jest naturalna i zintegrowana, sprzyjała twórczemu myśleniu i działaniu. Kilkudniowe, samodzielne przebywanie uczestników poza domem pozwoliło zdobyć różnego rodzaju wiadomości i umiejętności, począwszy od nauki właściwego zachowania się przy stole, poprzez wdrażanie do ładu i porządku wokół siebie, kończąc na umiejętności rozpoznawania roślin i rodzajów drzew rosnących w lesie. Obcowanie z przyrodą, poznanie jej praw oraz świadomość zagrożeń dla środowiska dały szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości i postaw prozdrowotnych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, wspólne zabawy i przeżywane radości wpłyną na zintegrowanie grupy.
Podczas treningu kompetencji życiowych uczestnicy poznali miejscowość Krasnobród, plan miasta oraz ciekawe obiekty i trasy spacerowe. Odwiedzili punkt widokowy, Kaplicę na wodzie oraz Kaplicę Św. Rocha zgodnie z wyznaczonym szlakiem. Podziwiali roztoczański krajobraz oraz panoramę miejscowości. Rozpoznawali jadalne rośliny leśne podczas bezpośredniej obserwacji przyrody. Zwiedzili Kościół,Ptaszarnię,Muzeum Wieńców Dożynkowych i Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Wyjechali na wycieczkę do Suścca, gdzie odbyli piesze wędrówki szlakiem turystycznym nad szumami.Uczestniczyli wplenerze plastycznym pod hasłem „ Ptakiem być…”, konkursie plastycznym „Krasnobród sprzed lat”, konkursie piosenki „ Śpiewać każdy może” i olimpiadzie sportowej. Aktywnie planowali czas wolny: spacery po okolicy, wycieczki rowerowe, wieczory karaoke, wspólne grillowanie, ogniska i dyskoteki. Samodzielnie przygotowywali potrawy w ramach zajęć kulinarnych (proste ciasta, sałatki).

Galeria zdjęć - TUTAJ!

Zajęcia sportowe.
Przeprowadzono 30 godzin zajęć sportowych dla 15 uczestników. 15 godzin zajęć sportowo – rehabilitacyjnych w dniach 9 – 14 lipiec 2010 r. z wykorzystaniem posiadanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Zamościu sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego(rowery stacjonarne, bieżnia, piłki, stoły do tenisa) oraz organizację zajęć na basenie. 15 godzin zajęć sportowych podczas tygodnia treningu kompetencji życiowych w Krasnobrodzie.
Udział w zajęciach zaktywizował uczestników do podejmowania wysiłku fizycznego podczas rozgrywek sportowych na boisku i na basenie, wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek, gier i zabaw rekreacyjnych, siatkówki plażowej, olimpiady sportowej. Poprawił sprawność i kondycję psychofizyczną uczestników. Wpłyną na uświadomienie znaczenia stanu zdrowia i warunków psychofizycznych podczas wyboru różnych zawodów.

Galeria zdjęć - TUTAJ!

Festyn integracyjny „Razem”.
Festyn Integracyjny Razem zorganizowany 18 września 2010 r. w godz. 10.00 – 18.00 dla uczestników projektu, ich rodzin i społeczności lokalnej Osiedla Karolówka. Festyn odbył się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zamościu, przy ul. Śląskiej 45 A, jako podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w ramach realizacji projektów systemowych - „Integracja społeczna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej”.
Festyn był również podsumowaniem „Programu Aktywności Lokalnej dla kobiet nieaktywnych zawodowo” realizowanego przez pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu dla 15 kobiet nieaktywnych zawodowo oraz ich dzieci m.in. z Osiedla Karolówka.
Głównym celem festynu była integracja ze środowiskiem lokalnym i poprawa funkcjonowania społecznego uczestników poprzez wspólną zabawę i udział w rozgrywkach sportowych, prezentacja dotychczasowych efektów pracy oraz organizacja czasu wolnego.
Podczas festynu odbyły się rozgrywki i zabawy sportowe „Wyścigi na wesoło”, w których wykorzystano elementy rehabilitacji psychoruchowej oraz integracji społecznej. Przeprowadzono Turniej Piłki Nożnej i Turniej Siatkówki Plażowej, zakończone wręczeniem dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych. Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych, podczas których uczestnicy mięli okazję wykazać się wiedzą muzyczną, umiejętnością tańca i śpiewu. Atrakcją była Audycja muzyczna Piotra Szymańskiego, Dziecięca Orkiestra Improwizacji w wykonaniu Sambora Dzudzińskiego oraz koncert zespołu „Oni”. Cała impreza prowadzona była przez speakera.
Podczas festynu uczestnicy obejrzeli pokaz tresury psów policyjnych i pokaz akcji ratunkowej przeprowadzony przez Straż Pożarną, mogli korzystać z dodatkowych atrakcji m.in. zabaw na dmuchanym zamku i trampolinie. W zakupionym w ramach projektu namiocie zorganizowano „Pchli targ”, podczas którego licytowano zebrane „starocie” oraz prace uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Uczestnikom projektu zapewniono wyżywienie w postaci kiełbasy z grilla, napoje i owoce. Wszyscy otrzymali również pamiątkowe upominki kubki i smycze na klucze.

Galeria zdjęć - TUTAJ!